Rekonstrukcja Zamku Książąt w Olsztynie

Integracja technik fotogrametrycznych na potrzeby rekonstrukcji Zamku Książąt w Olsztynie oraz detekcji podziemnych krypt

 

Koordynator: Cezary Sosnowski

Osoby realizujące projekt: Cezary Sosnowski, Angelika Augustowska, Aleksandra Kowalczyk, Przemysław Kapeluszny, Aleksandra Kamieniarz, Arkadiusz Skoczylas, Mariusz Urbański, Mateusz Bielecki, Monika Frankowska, Kamila Karkowska

Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Olszak

Opis projektu:

Nadrzędnym celem projektu było stworzenie szczegółowego trójwymiarowego modelu Zamku Książąt w Olsztynie. Do jego realizacji planowano wykorzystać różnorodne metody fotogrametryczne. W pierwszej kolejności dane z lotniczego skaningu laserowego posłużyły do zaplanowania kampanii pomiarowej oraz do stworzenia przybliżonego kształtu rzeźby terenu. Następnie, podczas prac terenowych, wykonano naziemny skaning laserowy obiektów antropogenicznych, znajdujących się na terenie twierdzy oraz przeprowadzono serię nalotów fotogrametrycznych z niskiego pułapu dla pozyskania szczegółowego Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu. Wykonano także serię zdjęć naziemnych, które w dalszym opracowaniu posłużyły jako tekstury dla wykonanych modeli. W drugiej kolejności zespół skupił się na poznaniu historii obiektu, a także na zgromadzeniu dokumentacji przedstawiającej zamek w ujęciu historycznym. W oparciu o zebrany materiały postanowiono wykonać cyfrowy model prezentujący obiekt w czasach jego świetności. Dodatkowo, zaplanowano szereg względnych pomiarów grawimetrycznych dla wykrycia elementów zamku, znajdujących się pod ziemią. Dane te miały pozwolić na obliczenie przyspieszenia grawitacyjnego wybranych punktów na terenie zamku, oraz stworzenie map mikroanomalii grawimetrycznych.

 Osiągnięcia:

Pozyskane dane, liczące łącznie ponad 1 000 000 000 punktów o znanych współrzędnych pozwoliły na wykonanie trójwymiarowego modelu mesh Zamku. Rozdzielczość uzyskanego modelu wynosiła 1cm dla obiektów antropogenicznych, oraz 5cm dla oddania rzeźby terenu.


Model prezentujący obiekt z lat świetności ukazywał realistyczny rozkład budynków, murów obronnych oraz urządzeń technicznych. Szablony tekstur obiektów zostały dobrane w taki sposób, aby jak najwierniej prezentować faktyczny wygląd kompleksu zamkowego.

FILM 1

Opracowanie pomiarów grawimetrycznych przede wszystkim miało charakter poznawczy oraz edukacyjny dla uczestników projektu. Pomiary wykonano dla 3 obiektów, tj. dla poligonu wzdłuż wzgórza zamkowego, profilu w poprzek przewidywanego podziemnego korytarza, oraz siatki w baszcie studziennej. Pierwszy obiekt pozwolił na wyznaczenie średniej gęstości skał z których zbudowane jest wzgórze. W efekcie możliwe było poprawne opracowanie pomiarów pozostałych obiektów. Przyjęto liniowy model dryftu, a do jego wyznaczenia zastosowano algorytm Longmana. Wynikami prac jest mapa anomalii grawimetrycznych dla siatki, oraz przekrój.

Okres realizacji: wrzesień 2015 – kwiecień 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *